Aditívum Bishop’s Original

Aditíva Bishop’s Original sú vyrobené na báze uhľovodíkov bez použitia cudzorodých látok ako sú MoS2, PTFE (teflón), chlór, bór, zinok alebo oxidy kremíka. Taktiež neobsahujú čiastočky kovov ako sú meď, olovo, striebro alebo iné. Bishop’s Original reaguje iba s kovom aktivovaným pomocou difúzneho maziva. Nespôsobuje zanášanie, nemení rozmery v strojnej tolerancii ani neovplyvňuje prietok oleja filtrami a kanálmi.

Vlastnosti:

Aditívum Bishop’s Original dlhodobo znižuje vnútorné trenie motora, zahrievanie, opotrebovanie až o 60%, spotrebu oleja, spotrebu paliva a koróziu. Zvyšuje kompresiu, životnosť motora až o 100%, zlepšuje studené štarty a celkový výkon. Chráni pred unikaním oleja, rozkladom aditív v oleji, pôsobením strižných síl v oleji a kyselinami vznikajúcimi v oleji v dôsledku podmienok v spaľovacích motoroch.

Tieto fotografie ukazujú aditívum Bishop’s Original naviazané na kovový povrch.


Obrázok vľavo (závery testu Franklinovho Inštitútu, Projekt 031-A5465-01(1731)) ukazuje užívaný kovový povrch zväčšený 2 000x na elektrónovom mikroskope. Vrcholy a žľaby, ktoré môžete jasne vidieť pod týmto zväčšením, sa nazývajú nerovnosťou (drsnosťou).

Obrázok vpravo je tiež z užívaného kovového povrchu, poznamenávame, že naviazanie je rovnomerné a nerovnosť je stále jasná ale zaplnená. Táto permanentne difundujúca vrstva suchého maziva meria iba 1 – 2 mikróny a vo svojej hrúbke nepôsobí strojnú toleranciu v žiadnom motore alebo strojnom zariadení.

Graf znázorňuje proces fyzikálnej absorpcie polárnych molekúl vyššieho alkoholu, podobne ako je to pri výrobkoch Bishop’s OriginalTM naviazaných na kovový povrch.

Permanentná difúzia

Proces permanentnej difúzie využíva chemickú a fyzikálnu absorbciu maziva, hlavne absorbciu polárnych molekúl na aktivovaný povrch mazaného kovu. Tá prebieha prakticky na celom povrchu trecieho materiálu. Unikátnym zložením prísad Bishop’s OriginalTM dochádza k vytvoreniu vysoko stabilnej vrstvy pevne spojenej s kovom. Vyššie ťažké uhľovodíky sa dokážu akoby magnetom, v princípe jedna molekula kyslíka ktorá má mínusovú polaritu sa chytá na kladný pól(protipól) na kovovom povrchu, prichytiť na trením a teplotou opotrebovávaný povrch. To sa deje pomocou špeciálnych zložiek aditíva, ktoré aktivujú kovový povrch. Valenčné väzby sa mechanicky nedajú roztrhnúť, iba vysokou teplotou alebo chemickou reakciou. Vyzerá to ako vlákna koberca, ktoré sa prispôsobujú tvaru povrchu a tlakom, ktoré naň pôsobia.

Meranie permanentne difúznej vrstvy Bishop’s OriginalTM. porovnanie Bishops original

zväčšenie 10 000 x (Výskumné laboratóriá Franklinovho inštitútu: Projekt 031-A5465-01(1731)

Oficiálne zmeranie ochrannej mikrodifúznej vrstvy Bishop’s OriginalTM bolo vykonané Franklinovym ústavom a to nasledujúcim spôsobom: Z motora, ošetreného prísadou Bishop’s OriginalTM bola vymontovaná kľuková hriadeľ, následne očistená ultrazvukom pre zbavenie všetkých nečistôt. Potom bola poniklovaná, aby pod elektrónovým mikroskopom bolo možno nájsť kovové rozhrania. Pri zväčšení 10 000 x bolo zistené, že medzi vrstvou niklu a oceľovým povrchom kľukovej hriadele je vrstva mikrodifúznej prísady Bishop’s OriginalTM pevne spojenej s povrchom, dosahujúcej hrúbky 1-2 mikrometre. Tým sa výrazne znižuje hlučnosť a dochádza k odstráneniu “tvrdého” chodu. Mikrovrstva znižuje trenie o cca 60% (dokázané meraním súčiniteľa trenia – skúšobňa Minervy Boskovice). Biela horizontálna čiara predstavuje pomyselnú jedno mikrometrovú hranicu od povrchu kovu.

Súvisiace: